โครงการรถแท็กซี่ VB6 รถเช่าภายใต้ระบบบริหารการจัดการเช่า-คืน

ที่มาของโครงการนี้

ทุกวันนี้เรื่องการจัดทำบัญชีของสำนักงานเองใช้โปรแกรมหนึ่งในการคำนวณยอดพร้อมสรุปผล ข้อมูลแบบเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีทว่าโปรแกรมดังกล่าวยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ได้เต็มที่กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลย้อนหลังจะมีการแสดงข้อมูลออกมาแค่ 1 รายการ ใน 1 หน้า หากต้องการใช้งานจริงก็ต้องพิมพ์หน้าละรายการแล้วค่อยรวบรวมใส่แฟ้มไว้ตรวจสอบย้อนหลัง ขณะที่รายงานสรุปยอดส่วนอื่นซึ่งจะช่วยเรื่องการตัดสินให้ผู้บริหารก็ยังตอบสนองความต้องการลูกค้าไมได้ ลูกค้าต้องการทราบแนวโน้มเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจะไม่มีการส่งผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัท บางทีการเก็บข้อมูลต่าง ๆ มากไปก็เกิดการขาดทุนได้ แม้แต่การตรวจสอบเรื่องราคาสินค้าก่อนมีการสั่งซื้อถ้าราคาต้นทุนสูงขึ้นบริษัทน่าจะสั่งเข้ามาเท่าไหร่ สิ่งนี้คือสิ่งที่สำนักงานยังแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้

ตัวระบบนี้จะช่วยในเรื่องการตัดสินใจเพราะมีการสรุปภาพรวมหมดก่อนคิดว่าลงทุนดีหรือไม่ อีกทั้งยังทำให้ลูกค้ากับสำนักงานบัญชีเข้ามาตรวจสอบเองได้ อาทิ การดูเรื่องระบบรายงานต่าง ๆ, ตรวจสอบเรื่องสินค้าคงคลัง, ประเมินยอดการสั่งซื้อครั้งต่อไป ฯลฯ ช่วยลดความยุ่งยากพร้อมลดความผิดพลาดจากข้อมูลบางส่วนได้แล้วค่อยนำข้อมูลนั้น ๆ มาตรวจสอบตอนหลังให้เกิดความถูกต้องมากกว่าเก่า

แนวทางสำหรับการพัฒนาโครงงาน

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการทำงานของร้านจากระบบงาน การบริหารจัดการ มีการจัดทำรายงานเกี่ยวข้อง มีการสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จากเจ้าของร้าน นำเอาข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นทั้งการจัดการข้อมูลและเอกสาร
 2. นำข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ รวมความต้องการจากผู้ใช้แล้วนำไปวิเคราะห์สำหรับออกแบบต่อไป
 3. วิเคราะห์และออกแบบด้วยขั้นตอนเฉพาะทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ที่ตรงกันระหว่างผู้พัฒนาระบบกับผู้ใช้งานระบบ
 4. เขียนโปรแกรมให้ออกมาตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 5. ทดสอบระบบการทำงาน ตรวจสอบเรื่องความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้รีบแก้ไขเพื่อซอฟต์แวร์จะได้พัฒนาสูงสุด
 6. มีการสรุปผลของการทำงานจากระบบ ทำเอกสารและคู่มือการใช้งานให้กับผู้ต้องการพัฒนาระบบนี้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้

 1. ช่วยเรื่องบันทึกข้อมูลจากบรรดาลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 2. จัดการข้อมูลของตัวรถให้มีความเป็นระบบมากขึ้น
 3. ลดความซับซ้อนในการค้นหาข้อมูล
 4. ช่วยเรื่องของการจัดการรายงานต่าง ๆ
 5. ช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลการเช่าและการคืนรถของลูกค้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. อู่แท็กซี่มีความเป็นระเบียบเรื่องการจัดเช่า คืนรถมากกว่าเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
 2. เกิดภาพพจน์ดี ๆ สะดวก รวดเร็ว มีการให้บริการถูกต้อง แม่นยำ
 3. เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ บันทึกเป็นระเบียบ ลดระยะเวลาการทำงานสั้นลง